Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de behandelend fysiotherapeut hier rekening mee te houden.
   
 • Indien de cliënt door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar maakt, dient de behandelend fysiotherapeut rekening te houden met het bezwaar en te beoordelen of de cliënt behandeld kan worden.
   
 • Als een cliënt aangeeft er bezwaar tegen te hebben om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, wordt dit gerespecteerd.
   
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Bij een behandeling in de oefenzaal is het mogelijk dat meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Tijdens groepstherapie zijn er meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig.
   
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
   
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
   
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut de behandeling voortzetten. Er kan ook besloten  worden de behandeling te beëindigen.
   
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de medewerkers van het Fysiotherapeutisch Centrum niet op de juiste manier met u omgaan kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.