Overige informatie

Vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut.

In sommige gevallen vragen zorgverzekeraars toch om een verwijzing. U kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan en behandelingen aan huis, is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Fysiotherapie (en zijn specialisaties) worden maar voor een klein deel van de aandoeningen uit de basisverzekering vergoed.

Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract en declareren we bij voldoende verzekerde zorg direct. In de andere gevallen u een factuur, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die buiten de dekking van uw polis vallen, ontvangt u ook een factuur. Deze dient u aan ons te betalen.

Let op!

De verzekeraar staat niet toe dat u dezelfde dag ook nog bij een andere fysiotherapeut behandeld wordt. Indien dit zo is, houdt u daar dan rekening mee en meld ons dat u ook elders onder behandeling bent.

Vakantie en nascholing

Het is ons streven om tijdens vakanties en langdurige nascholing vervanging te realiseren. Op deze wijze kan de zorg gecontinueerd worden.

Recht van inzage

U heeft het recht op inzage van uw behandeldossier. Op aanvraag is een afschrift verkrijgbaar.

Privacy

Fysiotherapeuten hebben een beroepsgeheim. Dit houdt in dat zij in alle zaken, waar zij beroepshalve mee te maken krijgen, verplicht zijn tot geheimhouding. Het kan soms voor de behandeling noodzakelijk zijn om te overleggen met een arts of andere hulpverleners. Deze hebben ook een beroepsgeheim. In de meeste gevallen zult u vooraf van dit overleg op de hoogte worden gesteld. Zie ons privacyreglement.

Ook onze baliemedewerksters hebben een geheimhoudingsplicht.